icon facebookicon instagramicon youtube

A+ A A-

Az iskola névadója - Jedlik Ányos élete és munkássága a fizika történetének a tükrében

Tartalomjegyzék

Gyermekkora, elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányai
1800-1817

1800. jan. 11.

Született: Szémő /Szímő-Zemné/. Szülei: Jedlik Ferenc és Szabó Róza

Volta-oszlop: egyenáram előállítása
Davy: elektrolíziskísérletek
Herschel: infravörös-sugárzás

jan.13.

Kereszteléskor az István nevet kapja

 

dec.17.

 

Második unokatestvére, Czuczor István születése

1801.

 

Volta definiálja az áramerősséget

1802.

 

Young: fényinterferencia
Gay-Lussac: gáztörvény

1808-1810.

Szímő: a népnyelvű iskolában TANUL

Dalton: súlyviszonyok törvénye

1810.

Nagyszombat /Trnava/: befejezi a népnyelvű iskola 3.osztályát

 

1810-1813.

Nagyszombat: a gimnázium 1-3. osztálya

 

1811.

 

Avogadro tétele: gáztörvények

1812.

 

Davy: ívfény

1813-1814.

Pozsony/Bratislava/: a gimnázium 4.osztálya elején beteg lesz, haza kell vinni

 

1814-1817.

Pozsony: gimnázium 4-6. osztályát elvégezve befejezi középiskoláit

 

1816.

 

első légszeszvilágítás Pesten

1817.

 

Young: a fényhullámok transzverzális jellege

 

Felkészülés a szerzetesi életre, tanári tanulmányok
1817-1825.

 

1817. okt. 25.

Pannonhalma: beöltözött bencésnek, az Ányos nevet kapta

Czuczor István is bencés novícius lesz, szerzetesneve: Gergely

1817-1818.

Pannonhalma: novícius

 

1818-1820.

Győr: a bölcselet 1-2. osztályát végzi a házi líceumban

 

1819.

 

Fresnel: hulláminterferencia

1820.

 

Ampere: elektromos áramok elektro dinamikus kölcsönhatása
Oersted: elektromágneses jelenségek (egyenes vezető, a mágnestűt kitéríti)
Hare kalorimotorja
Biot - Savart - törvény: az áram mágneses hatása.....

1820-22.

Teológiát tanul és doktorátusra készül Pannonhalmán

Schweigger: galvanométer

1821. ápr.14.

Pannonhalma: szerzetesi fogadalmat tesz

Faraday: elektromotor-kísérlet (egy áram járta vezeték mágnes körül forog)
Seebeck: hőelektromosság (termoelem)

okt.30.

Leteszi a szigorlat első vizsgáit Pesten (matematika, fizika)

Davy: Volta - ív forog mágnesrúd körül

1822. okt.30.

okt. 31.

nov. 4.

Leteszi filozófia és történelem szigorlati vizsgáit Pesten
Pesten bölcsészdoktorrá avatják
Győrött leteszi a tanári esküt.

Fourier: a hővezetés matematikai elmélete
Barlow - kerék: patkómágnes terébe állított, szabadon forgó csillag, higanyba érve

1822-23.

A győri gimnáziumban tanít ( 3.grammatikai osztály)

 

1823.

 

Fraunhofer: osztógép

1823-25.

Pannonhalma: befejezi teológiai tanulmányait

 

1824.

 

Arago: forgási elektromosság kísérlete

1825. szept. 3.

Győr: pappá szentelik

 

 

 

Győrben a házi líceumban (akadémián) tanár
1825-1831.

1825-31.

Győr: a líceumban a fizika, természetrajz és mezőgazdaságtan tanára. Megvásárolja Volta és Hare eszközeit.

 

1826-29.

Szódavíz - előállító készülék fejlesztése

Drummond: - fény
Ohm törvénye: az áramerősség, feszültség és ellenállás összefüggése
Bequerel: az áramerősség mérése az áram mágneses hatásával (lengő mágnestűvel)

1828. /27-29?/

 

Megismétli Faraday és Davy forgási kísérleteit
Forgony: elektromotor feltalálása (elektromágneses folytonos forgás elve - kommutátor)

Carnot: a termodinamika első főtétele

1830.

A Zeitschrift für Physik und Mathematikban megjelenik cikke a szódavíz előállításáról

Faraday: elektrosztatikus géppel kisülés
Dal Negro elektromotorja ("billegője"), nem publikált

 

 

Pozsonyban akadémiai tanár
1831-1840.

1831.

Pozsony: a királyi akadémián a természettan és mezőgazdaságtan tanára

Faraday: az elektromágneses indukció, örvényáramok

1832.

Fényelhajlásvizsgálatok "Prokesch vonalzó gépecskéjével"

Pixii: áramfejlesztőgép
Sturgeon: acélmágnes helyett elektromágnest használ, kereket hoz forgásba (munka)

1833.

Galvanoszkópot vásárol

Ritchie "forgója" (elektromotorja)
Andreán Károly távírótalálmánya a Gellért - hegyen
Faraday: az elektrolízis törvényei
Saxton: higanymegszakítós mágneselektromos gépe

1834-35.

Tanulmányutak Ausztriában és Németországban

Jacobi elektromotorja (munkavégzésre alkalmas)

1835.

Előadási jegyzetek (kőnyomatos)
Először pályázik a pesti egyetemi tanárságra

Neeff - féle villámkerék (megszakító)
Melloni kísérletei
Gauss és Weber távírókészüléke (1835-37)
Botto: Turinban, villamoskocsi

1836.

Győr vármegye táblabírónak választja (majd Bácsa, Vecse, Vajka)

Daniell-féle telep (Jedlik 1840-ben vásárol a pesti egyetemnek)

1837.

Másodszor pályázik a pesti egyetemre

Ettingshausen Bécsben bemutatja a Clark-féle elektromágneses gép tökéletesített változatát

1838.

Folyamodik a Clarke-Ettingshausen gépért

Jacobi motorja csónakot hajt a Néván Page először veti fel a "szikrainduktor" tervét

1839. nov. 2.

Kinevezik a pesti egyetem fizikatanárának

Grove-féle telep

1839.

Tentamen Publicum e Physica (összefoglalás mechanikából)

Daguerre- Talbot :a fényképezés feltalálása
Weber: "unipoláris indukció"

A pesti egyetem tanára
1840-1878.
 

1840. márc. 1.

Pesten elfoglalja az egyetemi katedrát

Morse: távíró

júl. 29.

Bemutató kísérletei Pesten

Smee platina-taplóval bevont elektródot alkalmaz

1841.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti, 2. nagygyűlésén előadást tart: "Villany-mágnesi tünemények" címmel és bemutatja forgonyát, és a mesterséges ásványvizet,
Szódavízgyártó üzemet alapít

Weber áramot mér az áram elektrodinamikus hatásával
Joule: az áram hatására keletkező hő összefüggései Természettudományi Társulat megalakulása

1841-42.

Villamos gépkocsit -"delej mozgony"-t tervez. 1854-re készül el.

 

1842.

A fényképezéssel foglalkozik. Daguerre-készüléket vásárol. (Moser-féle fényképek bemutatása, előadások)

Doppler-effektus
Bunsen fejleszti a Grove-féle elemet. (szénelektród)
Mayer-Joule energiamegmaradás törvénye (a hő mechanikai "egyenértéke")

1843.

Megkezdi kísérleteit az osztógéppel, tökéletesíti (mikrométer-csavaros)

 

1844.

A Grove és Bunsen-elemek tökéletesítésén kezd dolgozni (agyag- és papírfalas cellák),
Az Iparegyesület mechanikai szakosztályának lesz elnöke (gőzgépek átvétele) a Természettudományi Társulatban rezgésekkel és hullámokkal kísérletezik

Foucault: kézi szabályozású ívlámpa (napfény helyettesítésére)

1845.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pécsi, 6. nagygyűlésén előadást tart " A világsugárzás tüneményeiről általában és a sugárelhajlásról". Bemutatja osztógépének termékeit.

Faraday-effektus: a mágneses tér és a fény közötti kapcsolat
Stokes: súrlódásos folyadékok mozgásának elmélete
Wheatstone-híd: ellenállásmérés Lánchíd budai hídfőjének alapkőletétele

1845. okt. 8.

"Először honi nyelven....." szól hallgatóihoz

Wright óraművel hajtott C-korongjai ívlámpában

1846.

A csöves villámszedő "első típusa"

Pest-Vác között vasút
a lőgyapot feltalálása

1846-49.

A bölcsészkar dékánja
Osztógép kézi forgatással

 

1846.

Beszéd a Tudományok szükségességéről
Üvegbúrás kondenzátortelepe

 

1846-47.

Elnöke az egyetemi tanácsnak

 

1847.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók soproni nagygyűlésén a folyadékok hullámjelenségeiről értekezik, bemutatja mechanikus hullámgépét
"Compendium Hydrostaticae..." (kőnyomatos)

Staite: elektromágneses óraművel szabályozott ívlámpa
Archereau: súlyokkal, ellensúlyokkal szabályozott ívlámpa
Kirchoff: áramelágazási szabályok
Boutigny fagyasztási módszere
Bécs-Pozsony első távíróvonala

máj. 20.

Elkészült hullámgépe

 

1847-48.

"Delej Mozgony" jegyzetének írása

 

1848.

Egysarkú, többfázisú motor terve Forgómágneses mező gondolata egyenletes forgásból

 

márc.15-júl. 26.

A bölcsészkari naplót magyarul vezeti
Előadások csak magyarul
Rácsbevonatok készítése
Nemzetőrnek áll

Foucault: elektromágneses szabályozású ívlámpája
Fizeau: a fény terjedési sebességének megmérése levegőben (1849?)
Brett: az önerősítés elve acélmágneses gépén
Thomson (lord Kelvin): abszolút hőmérsékleti skála

1849.

Igazolása (taníthat az egyetemen)

 

1850.

Az egyetem átszervezése osztrák mintára,
Szigorlatok tartására, doktorrá avatásra megkapja a jogot
Megjelenik Súlyos testek természettana c. könyve
A Jedlik - féle kétvasmagos forgony (Győrbe kerül)

Pesten a mérnöki intézet elválik a bölcsészettől

Pest-Bécs között távíróvonal

1850-es évek

Froment osztógépének meghajtására nagy gépet szerkeszt.

 

1851.

Megjelenik Fénytan-a
Senior lesz
Osztógép, differenciál-csavaros, finombevonat rácshoz

Sinsteden: idegen gerjesztés elve
Foucault-féle ingakísérlet
Thomson: az energiamegmaradás elvének összegző megfogalmazása Ruhmkorff gyártani kezdi a szikrainduktort

1852.

Kénkeretes, papírfalas módosított Bunsen-elem
Természettudományi Kutatóintézet felállítását javasolja

 

1852-53.

Saját elgondolású agyagcellái

 

1853.

Cikkeket ír az asztaltáncoltatásról a Pesti Naplóban
Fizikát ad elő gyógyszerészeti hallgatóknak is
Prizmás csúszó szerkezet az osztógépre

 

1853-54.

Elkészül a Jedlik-féle szén-cink elem

 

1854.

A "Műnyelvi Bizottmány" tagja lesz, szerkesztője a Tudományos Műszótárnak",
Hamar Leóval, Csapó Gusztávval Pesti Társaság néven elektromos eszközöket előállító műhelyt szervez,
"Villanydelejesgéppel"(automata áramszabályzóval ellátva) működteti osztógépét
Elkészült a delejvillamos mozgony

Soren Hjort: acél- és elektromágneses gép (ősdinamó?)
Sinsteden platinalemezeket polarizál elektromos géppel
Poggendorff voltamétere
Siemens lüktető áramú tányérgépét távirászati célra szerkeszti

1855.

Mérlegkaros áramszabályozója,
A párizsi mezőgazdasági és ipari kiállításra küldött telepével bronzérmet nyer (Párizstól Konstantinápolyig vásárolják)
Mérlegkaros áramszabályozó
Megkezdi munkálatait az ívlámpa elektromágneses szabályozóján

Lissajous megkezdi rezgési vizsgálatait (L-idom)

1856.

Fejleszti a Smee-féle telepet (platinázott szén)
Bécs: a német természetbúvárok ülésén előadást tart a Grove- és Bunsen elemekről és "az elektromágnes alkalmazása az elektromágneses forgásoknál" c. témáról
Megfogalmazza a dinamóelvet
Elemével 48 óráig mozgat egy mozgonyt
Önmaga körül forgó villamdelej
Módosítja Sturgeon motorját: az áramforrás nem forog

Pest: bevezeti a gázvilágítást
Párizs: utcai ívkivilágítás

1857.

Az újfajta Smee-elemet Bécsbe viszi, bemutatja
Új villanydelejes forgonyt tervez és szerkeszt

Geissler: higanyos légszivattyú

Clausius: kinetikus gázelmélet

1858.

200 arany jutalmat kap tankönyvéért,
A Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagjává választja.

 

1859. nov. 14

elkészül dinamója
Székfoglaló előadása az Akadémián: "A villanytelepek egész működésének meghatározása"

Plante ólomakkumulátora
Helmholtz örvényelmélete a dinamikában
Plücker: katódsugarak
Kirchoff: üregsugárzás (abszolút fekete test)

1860.

Agyagcellás galvántelepe (végső formája 1862-ben)
Forgó-korongos gázelemekből álló telep terve

Maxwell: sebességeloszlási függvény
Cannizaro: atomsúly és molekulasúly közti különbség

1861.

Dinamójának leltárba vétele

Maxwell-féle differenciál egyenletek tartalmazzák az elektrosztatika és elektrodinamika törvényeit is

1862.

Higany légszivattyú tervet dolgoz ki
Kinevezik a tanárvizsgáló bizottság tagjának

Warburg: a hangrezgések mozgási energiájának egy része hővé alakul (1869?)

1863. márc.

Második akadémiai értekezése: Rumpelles Mihály bányáinak beomlása Kőbányán

 

1863-64.

Az egyetem rektora

 

1863.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti nagygyűlésén bemutatja első villamfeszítőjét (leideni palackok sorba kapcsolása, 90 cm-es szikra)

 

1864-65.

Az egyetem prorektora

Marcus-féle hőelemek ötvözetekből

1865.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi, 11. nagygyűlésén előadást tart "A fénytalálkozási készülékekről", fényinterferencia kísérleteiről

Clausius: az entrópia fogalma
Tyndall-jelenség: a fény szóródása diszperz és kolloid rendszerekben

1866.

 

Maxwell: gázrészecskék szabadsági foka

1867.

Az ólomakkumulátor jelentősége,
Feltalálja a csöves villamszedőt

Maxwell: elektromágneses hullám
Siemens: dinamóelektromos elv és dinamó szabadalma
Wheatstone: dinamó

1868.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók egri, 13. nagygyűlésén "Villamdelejes hullámgép" címen előadást tart, bemutatja új hullámgépét (elektromágneses hosszrezgési)
Hőelektromos telep tervezésébe kezd, forgótekercses áramszabályozó
Gramme-gyűrűs áramfejlesztő
"Királyi tanácsos" címet kap

 

1869.

Javaslatot terjeszt elő új természettudományi épületek emelésére
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók fiumei, 14. nagygyűlésén bemutatja villamdelejes keresztrezgési készülékét
Kondenzátoros telep tervezete

Mengyelejev periódusos rendszere

1870.

Terve: Lissajous-görbék vetítés útján való bemutatására

 

1871.

Gramme gyűrűs dinamója
Fizikai szertárak tanulmányozására Németországba utazik, meglátogatja Siemens gyárát

Óbudán gázszolgáltatás

1872.

Cső- villamszedős villamfeszítő, átfordulós kisütőkkel, sűrítőkkel

 

1872.

A Magyar Földrajzi Társulat tagja lesz
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók herkulesfürdői, 16. nagygyűlésén "Villamdelejes keresztrezgési készülék "c. előadását tartja (1873-ban megjelenik)
Doktori díszoklevelet kap (50 éve doktorált)

 

1873.

A Természettudományi Társulat örökítő tagjává választja

A bécsi világkiállításon csöves villamfeszítői (elektromos sűrítő telepek) haladási érmet nyernek (Siemens az ajánló)

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választja
A Természettudományi Társulat részére 100 Ft alapítványt tesz, örökítő tag lesz

 

1874.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók győri, 17. nagygyűlésén előadást tart az egymásra merőlegesen vagy párhuzamosan rezgő kéthangvillás készülékéről

Abbe-elmélete: a geometriai optikai törvények korlátozott érvényessége

1876.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók márama-rosszigeti, 19. nagygyűlésén hullámgépén készített rezgési képszalagokat mutat be (módosítja Fresnel tükörbeállítását-közel 90 fokhoz)
Rezgésinterferencia-készülék

Bell-féle telefon (hallgató), elektromágneses energiát alakít át hanggá
Kirchoff: áramlási törvények egyesítése

1877.

 

Boltzmann-állandó
Edison: fonográf

1878. máj. 11.

Nyugalomért folyamodik (okt. 19.-i hatállyal helyezik nyugdíjba)

Eötvös L. átveszi a kísérleti fizikai tanszék vezetését

Nyugalomban Győrött
1878-1895.
 

1878. okt. 25.

Győrbe költözik

 

1879.

III. osztályú vaskoronarendet kap
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók budapesti, 20. nagygyűlésén ismerteti csöves villamszedőjét, villamfeszítőjét

A Siemens-Halske gyár sikerei a motorral a dinamó révén

1880.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szombathelyi, 21. nagygyűlésén a természettudományi kutatásokat végzők kísérleteihez szükséges kellékekről szól

1880-as évek: Edison, Swan izzólámpái

1881.

 

Helmholtz: az anyag és az elektromosság atomos szerkezete
Első budapesti telefonközpont
Faure akkumulátorához oxigéntartalmú ólomvegyületekkel bevont ólomlemezeket használ

1882.

A prágai Carl Ferdinandus Universitat Repertóriumában bemutatja csöves villamszedőjét

az Electrical Power Company megkezdi az ólomakkumulátorok gyártását

1882.

 

Zipevnovszky-Déri-Bláthy: egyenáramú szinkron motor

1883.

Osztógépét a pannonhalmi főiskolának ajándékozza

Rock: edényes légsúlymérő elvén alapuló higanyos légszivattyú
Tesla sikerei többfázisú árammal

1884.

Palatin Gergely rendbehozza az osztógépet és rácsokat készít vele

Bláthy Ottó áramszabályozója
Csonka - féle motor

1885.

 

Bláthy-Déri-Zipernovszky: transzformátorszabadalom

1886.

A Természettudományi Társulat tiszteleti tagjává választja

Eötvös-törvény: felületi feszültség és a hőmérséklet változása közti összefüggés
Michelson: 90 fokos Fresnel-tükörpár
Goldstein: csősugarak

1888.

 

Hertz: elektromágneses hullámok
Eötvös L.: fejleszti Coulomb torziós ingáját
Tesla indukciós motorja

1889.

 

Nerst elektrolízis-elmélete

1890.

Részt vesz a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 25. jubileumi közgyűlésén Nagyváradon

első vidéki telefonközpont, Sopron

1891.

A Matehmatikai és Physikai Társulat első rendes tagjául választja

Lorentz: elektronelmélet
Elkészül az első Eötvös-inga

1893.

 

A Telefonhírmondó rendszeres adása

1894-95.

A bencés rend győri főgimnáziumának 100 Ft (200 korona) értékű kötvényt ad, a VII. - VIII. osztályos tanulók fizika tantárgyi pályadíjára ("Jedlik-alapítvány")

 

1895. dec. 13.

Meghal Győrött

Röntgen: X-sugarak

dec. 14.

Temetése

 

 

Utóélete

1897. máj. 9.

Eötvös Loránd akadémiai emlékbeszéde

 

1901.

Utcát neveznek el róla Győrött

 
1921. Jedlik Ányos nevét vette fel a győri bencés gimnázium cserkészcsapata  
1924. A győri bencés gimnáziumban Ferenczy Viktor kezdeményezésére megkezdi működését a "Jedlik Ányos mozgó" (mozi)  

1927.

 

Volta halálának 100. évfordulóján Comoban kiállítják Jedlik dinamóját

1935.

A győri belvárosi temetőből tetemeit áthelyezik a nádorvárosi temető rendi sírboltjába

 

1935-39.

A győri bencés gimnázium értesítőiben megjelenik Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos István élete és alkotásai c. könyve

 

1941.

A győri Gépipari Középiskola felveszi Jedlik Ányos nevét

 

1942.

Győr városa díszsírhelyet adományoz neki

 

1948.

Győr városának közgyűlése határozatban örökíti meg jelentőségét

 

1993.

 

Szímőn felavatják portrészobrát, kiállítás nyílik

1995.

A győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban megnyílik az állandó Jedlik - kiállítás

A győri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban megnyitják az iskolatörténeti és Jedlik Ányos-kiállítást.

 

2000. jan.11.

Emléktábla-avatás a Jedlik Ányos Gépipari és Inf. Középiskolában – megörökítendő, hogy az iskola 1941-ben vette fel Jedlik Ányos nevét

 

2000. szept.1.

Jedlik Ányos és Czuczor Gergely szobrának avatása Győrött a Széchenyi téren.

 


A táblázat összeállításához felhasználtam Mayer Farkas bencés tanár "Jedlik Ányos élete dátumokban" című kéziratát.

Köszönöm.

 

Baksa Péter

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó érettségi jelentkezése

Az alábbi linken keresztül érhető el az Oktatási Hivatal tájékoztatója "Érettségi vizsgajelentkezés menete érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók esetében" témakörben:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf

Bővebben

Az igazak örökké élnek

dr. Dézsi Csaba András Győr város polgármestere, Módos Gábor a Jedlik Ányos Technikum igazgatója és Szabó Jenő önkormányzati képviselő helyez el koszorút és emlékezik a győri temetőben Jedlik Ányos sírjánál 2020. december 13-án a tudós, feltaláló halálnak 125. évfordulóján. Ahogy a polgármester úr a facebook profilján fogalmazott: "Jedlik Ányosra emlékeztünk, a kiváló emberre, természettudósra, feltalálóra, bencés szerzetesre és oktatóra, aki 1895. december 13-án hunyt el. 🖤

Halálának 125. évfordulója alkalmából babérkoszorút helyeztünk el síremlékénél! 🕯
Jedlik egész életfelfogására jellemző, amit halála előtt néhány nappal mondott: „ életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott.
...

Bővebben

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Esti tagozatos képzéseink 2020/2021-es tanév februári (keresztféléves) indulással:

  • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
  • Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
  • Gépész technikus (CAD-CAM szakirány)
  • Gépgyártás-technológiai technikus
  • Gépi és CNC forgácsoló
  • CNC-programozó
  • CNC-programozó (1 éves tantágyi beszámítással)

Bővebb információ / jelentkezés

Bővebben

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2021-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2026-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2021. március 3. Szerda
Kornélia, Nelli
A Nap kel 06:24-kor,
nyugszik 17:40-kor.
Holnap
Kázmér, Zorán
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk

TV-riport

xxx/index.php/evkonyv-2000/az-iskola-nevadoja?start=4

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.