A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk   TV-riport

A+ A A-

Az iskola névadója

Tartalomjegyzék

Gyermekkora, elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányai
1800-1817

1800. jan. 11.

Született: Szémő /Szímő-Zemné/. Szülei: Jedlik Ferenc és Szabó Róza

Volta-oszlop: egyenáram előállítása
Davy: elektrolíziskísérletek
Herschel: infravörös-sugárzás

jan.13.

Kereszteléskor az István nevet kapja

 

dec.17.

 

Második unokatestvére, Czuczor István születése

1801.

 

Volta definiálja az áramerősséget

1802.

 

Young: fényinterferencia
Gay-Lussac: gáztörvény

1808-1810.

Szímő: a népnyelvű iskolában TANUL

Dalton: súlyviszonyok törvénye

1810.

Nagyszombat /Trnava/: befejezi a népnyelvű iskola 3.osztályát

 

1810-1813.

Nagyszombat: a gimnázium 1-3. osztálya

 

1811.

 

Avogadro tétele: gáztörvények

1812.

 

Davy: ívfény

1813-1814.

Pozsony/Bratislava/: a gimnázium 4.osztálya elején beteg lesz, haza kell vinni

 

1814-1817.

Pozsony: gimnázium 4-6. osztályát elvégezve befejezi középiskoláit

 

1816.

 

első légszeszvilágítás Pesten

1817.

 

Young: a fényhullámok transzverzális jellege

 

Felkészülés a szerzetesi életre, tanári tanulmányok
1817-1825.

 

1817. okt. 25.

Pannonhalma: beöltözött bencésnek, az Ányos nevet kapta

Czuczor István is bencés novícius lesz, szerzetesneve: Gergely

1817-1818.

Pannonhalma: novícius

 

1818-1820.

Győr: a bölcselet 1-2. osztályát végzi a házi líceumban

 

1819.

 

Fresnel: hulláminterferencia

1820.

 

Ampere: elektromos áramok elektro dinamikus kölcsönhatása
Oersted: elektromágneses jelenségek (egyenes vezető, a mágnestűt kitéríti)
Hare kalorimotorja
Biot - Savart - törvény: az áram mágneses hatása.....

1820-22.

Teológiát tanul és doktorátusra készül Pannonhalmán

Schweigger: galvanométer

1821. ápr.14.

Pannonhalma: szerzetesi fogadalmat tesz

Faraday: elektromotor-kísérlet (egy áram járta vezeték mágnes körül forog)
Seebeck: hőelektromosság (termoelem)

okt.30.

Leteszi a szigorlat első vizsgáit Pesten (matematika, fizika)

Davy: Volta - ív forog mágnesrúd körül

1822. okt.30.

okt. 31.

nov. 4.

Leteszi filozófia és történelem szigorlati vizsgáit Pesten
Pesten bölcsészdoktorrá avatják
Győrött leteszi a tanári esküt.

Fourier: a hővezetés matematikai elmélete
Barlow - kerék: patkómágnes terébe állított, szabadon forgó csillag, higanyba érve

1822-23.

A győri gimnáziumban tanít ( 3.grammatikai osztály)

 

1823.

 

Fraunhofer: osztógép

1823-25.

Pannonhalma: befejezi teológiai tanulmányait

 

1824.

 

Arago: forgási elektromosság kísérlete

1825. szept. 3.

Győr: pappá szentelik

 

 

 

Győrben a házi líceumban (akadémián) tanár
1825-1831.

1825-31.

Győr: a líceumban a fizika, természetrajz és mezőgazdaságtan tanára. Megvásárolja Volta és Hare eszközeit.

 

1826-29.

Szódavíz - előállító készülék fejlesztése

Drummond: - fény
Ohm törvénye: az áramerősség, feszültség és ellenállás összefüggése
Bequerel: az áramerősség mérése az áram mágneses hatásával (lengő mágnestűvel)

1828. /27-29?/

 

Megismétli Faraday és Davy forgási kísérleteit
Forgony: elektromotor feltalálása (elektromágneses folytonos forgás elve - kommutátor)

Carnot: a termodinamika első főtétele

1830.

A Zeitschrift für Physik und Mathematikban megjelenik cikke a szódavíz előállításáról

Faraday: elektrosztatikus géppel kisülés
Dal Negro elektromotorja ("billegője"), nem publikált

 

 

Pozsonyban akadémiai tanár
1831-1840.

1831.

Pozsony: a királyi akadémián a természettan és mezőgazdaságtan tanára

Faraday: az elektromágneses indukció, örvényáramok

1832.

Fényelhajlásvizsgálatok "Prokesch vonalzó gépecskéjével"

Pixii: áramfejlesztőgép
Sturgeon: acélmágnes helyett elektromágnest használ, kereket hoz forgásba (munka)

1833.

Galvanoszkópot vásárol

Ritchie "forgója" (elektromotorja)
Andreán Károly távírótalálmánya a Gellért - hegyen
Faraday: az elektrolízis törvényei
Saxton: higanymegszakítós mágneselektromos gépe

1834-35.

Tanulmányutak Ausztriában és Németországban

Jacobi elektromotorja (munkavégzésre alkalmas)

1835.

Előadási jegyzetek (kőnyomatos)
Először pályázik a pesti egyetemi tanárságra

Neeff - féle villámkerék (megszakító)
Melloni kísérletei
Gauss és Weber távírókészüléke (1835-37)
Botto: Turinban, villamoskocsi

1836.

Győr vármegye táblabírónak választja (majd Bácsa, Vecse, Vajka)

Daniell-féle telep (Jedlik 1840-ben vásárol a pesti egyetemnek)

1837.

Másodszor pályázik a pesti egyetemre

Ettingshausen Bécsben bemutatja a Clark-féle elektromágneses gép tökéletesített változatát

1838.

Folyamodik a Clarke-Ettingshausen gépért

Jacobi motorja csónakot hajt a Néván Page először veti fel a "szikrainduktor" tervét

1839. nov. 2.

Kinevezik a pesti egyetem fizikatanárának

Grove-féle telep

1839.

Tentamen Publicum e Physica (összefoglalás mechanikából)

Daguerre- Talbot :a fényképezés feltalálása
Weber: "unipoláris indukció"

A pesti egyetem tanára
1840-1878.
 

1840. márc. 1.

Pesten elfoglalja az egyetemi katedrát

Morse: távíró

júl. 29.

Bemutató kísérletei Pesten

Smee platina-taplóval bevont elektródot alkalmaz

1841.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti, 2. nagygyűlésén előadást tart: "Villany-mágnesi tünemények" címmel és bemutatja forgonyát, és a mesterséges ásványvizet,
Szódavízgyártó üzemet alapít

Weber áramot mér az áram elektrodinamikus hatásával
Joule: az áram hatására keletkező hő összefüggései Természettudományi Társulat megalakulása

1841-42.

Villamos gépkocsit -"delej mozgony"-t tervez. 1854-re készül el.

 

1842.

A fényképezéssel foglalkozik. Daguerre-készüléket vásárol. (Moser-féle fényképek bemutatása, előadások)

Doppler-effektus
Bunsen fejleszti a Grove-féle elemet. (szénelektród)
Mayer-Joule energiamegmaradás törvénye (a hő mechanikai "egyenértéke")

1843.

Megkezdi kísérleteit az osztógéppel, tökéletesíti (mikrométer-csavaros)

 

1844.

A Grove és Bunsen-elemek tökéletesítésén kezd dolgozni (agyag- és papírfalas cellák),
Az Iparegyesület mechanikai szakosztályának lesz elnöke (gőzgépek átvétele) a Természettudományi Társulatban rezgésekkel és hullámokkal kísérletezik

Foucault: kézi szabályozású ívlámpa (napfény helyettesítésére)

1845.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pécsi, 6. nagygyűlésén előadást tart " A világsugárzás tüneményeiről általában és a sugárelhajlásról". Bemutatja osztógépének termékeit.

Faraday-effektus: a mágneses tér és a fény közötti kapcsolat
Stokes: súrlódásos folyadékok mozgásának elmélete
Wheatstone-híd: ellenállásmérés Lánchíd budai hídfőjének alapkőletétele

1845. okt. 8.

"Először honi nyelven....." szól hallgatóihoz

Wright óraművel hajtott C-korongjai ívlámpában

1846.

A csöves villámszedő "első típusa"

Pest-Vác között vasút
a lőgyapot feltalálása

1846-49.

A bölcsészkar dékánja
Osztógép kézi forgatással

 

1846.

Beszéd a Tudományok szükségességéről
Üvegbúrás kondenzátortelepe

 

1846-47.

Elnöke az egyetemi tanácsnak

 

1847.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók soproni nagygyűlésén a folyadékok hullámjelenségeiről értekezik, bemutatja mechanikus hullámgépét
"Compendium Hydrostaticae..." (kőnyomatos)

Staite: elektromágneses óraművel szabályozott ívlámpa
Archereau: súlyokkal, ellensúlyokkal szabályozott ívlámpa
Kirchoff: áramelágazási szabályok
Boutigny fagyasztási módszere
Bécs-Pozsony első távíróvonala

máj. 20.

Elkészült hullámgépe

 

1847-48.

"Delej Mozgony" jegyzetének írása

 

1848.

Egysarkú, többfázisú motor terve Forgómágneses mező gondolata egyenletes forgásból

 

márc.15-júl. 26.

A bölcsészkari naplót magyarul vezeti
Előadások csak magyarul
Rácsbevonatok készítése
Nemzetőrnek áll

Foucault: elektromágneses szabályozású ívlámpája
Fizeau: a fény terjedési sebességének megmérése levegőben (1849?)
Brett: az önerősítés elve acélmágneses gépén
Thomson (lord Kelvin): abszolút hőmérsékleti skála

1849.

Igazolása (taníthat az egyetemen)

 

1850.

Az egyetem átszervezése osztrák mintára,
Szigorlatok tartására, doktorrá avatásra megkapja a jogot
Megjelenik Súlyos testek természettana c. könyve
A Jedlik - féle kétvasmagos forgony (Győrbe kerül)

Pesten a mérnöki intézet elválik a bölcsészettől

Pest-Bécs között távíróvonal

1850-es évek

Froment osztógépének meghajtására nagy gépet szerkeszt.

 

1851.

Megjelenik Fénytan-a
Senior lesz
Osztógép, differenciál-csavaros, finombevonat rácshoz

Sinsteden: idegen gerjesztés elve
Foucault-féle ingakísérlet
Thomson: az energiamegmaradás elvének összegző megfogalmazása Ruhmkorff gyártani kezdi a szikrainduktort

1852.

Kénkeretes, papírfalas módosított Bunsen-elem
Természettudományi Kutatóintézet felállítását javasolja

 

1852-53.

Saját elgondolású agyagcellái

 

1853.

Cikkeket ír az asztaltáncoltatásról a Pesti Naplóban
Fizikát ad elő gyógyszerészeti hallgatóknak is
Prizmás csúszó szerkezet az osztógépre

 

1853-54.

Elkészül a Jedlik-féle szén-cink elem

 

1854.

A "Műnyelvi Bizottmány" tagja lesz, szerkesztője a Tudományos Műszótárnak",
Hamar Leóval, Csapó Gusztávval Pesti Társaság néven elektromos eszközöket előállító műhelyt szervez,
"Villanydelejesgéppel"(automata áramszabályzóval ellátva) működteti osztógépét
Elkészült a delejvillamos mozgony

Soren Hjort: acél- és elektromágneses gép (ősdinamó?)
Sinsteden platinalemezeket polarizál elektromos géppel
Poggendorff voltamétere
Siemens lüktető áramú tányérgépét távirászati célra szerkeszti

1855.

Mérlegkaros áramszabályozója,
A párizsi mezőgazdasági és ipari kiállításra küldött telepével bronzérmet nyer (Párizstól Konstantinápolyig vásárolják)
Mérlegkaros áramszabályozó
Megkezdi munkálatait az ívlámpa elektromágneses szabályozóján

Lissajous megkezdi rezgési vizsgálatait (L-idom)

1856.

Fejleszti a Smee-féle telepet (platinázott szén)
Bécs: a német természetbúvárok ülésén előadást tart a Grove- és Bunsen elemekről és "az elektromágnes alkalmazása az elektromágneses forgásoknál" c. témáról
Megfogalmazza a dinamóelvet
Elemével 48 óráig mozgat egy mozgonyt
Önmaga körül forgó villamdelej
Módosítja Sturgeon motorját: az áramforrás nem forog

Pest: bevezeti a gázvilágítást
Párizs: utcai ívkivilágítás

1857.

Az újfajta Smee-elemet Bécsbe viszi, bemutatja
Új villanydelejes forgonyt tervez és szerkeszt

Geissler: higanyos légszivattyú

Clausius: kinetikus gázelmélet

1858.

200 arany jutalmat kap tankönyvéért,
A Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagjává választja.

 

1859. nov. 14

elkészül dinamója
Székfoglaló előadása az Akadémián: "A villanytelepek egész működésének meghatározása"

Plante ólomakkumulátora
Helmholtz örvényelmélete a dinamikában
Plücker: katódsugarak
Kirchoff: üregsugárzás (abszolút fekete test)

1860.

Agyagcellás galvántelepe (végső formája 1862-ben)
Forgó-korongos gázelemekből álló telep terve

Maxwell: sebességeloszlási függvény
Cannizaro: atomsúly és molekulasúly közti különbség

1861.

Dinamójának leltárba vétele

Maxwell-féle differenciál egyenletek tartalmazzák az elektrosztatika és elektrodinamika törvényeit is

1862.

Higany légszivattyú tervet dolgoz ki
Kinevezik a tanárvizsgáló bizottság tagjának

Warburg: a hangrezgések mozgási energiájának egy része hővé alakul (1869?)

1863. márc.

Második akadémiai értekezése: Rumpelles Mihály bányáinak beomlása Kőbányán

 

1863-64.

Az egyetem rektora

 

1863.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti nagygyűlésén bemutatja első villamfeszítőjét (leideni palackok sorba kapcsolása, 90 cm-es szikra)

 

1864-65.

Az egyetem prorektora

Marcus-féle hőelemek ötvözetekből

1865.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi, 11. nagygyűlésén előadást tart "A fénytalálkozási készülékekről", fényinterferencia kísérleteiről

Clausius: az entrópia fogalma
Tyndall-jelenség: a fény szóródása diszperz és kolloid rendszerekben

1866.

 

Maxwell: gázrészecskék szabadsági foka

1867.

Az ólomakkumulátor jelentősége,
Feltalálja a csöves villamszedőt

Maxwell: elektromágneses hullám
Siemens: dinamóelektromos elv és dinamó szabadalma
Wheatstone: dinamó

1868.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók egri, 13. nagygyűlésén "Villamdelejes hullámgép" címen előadást tart, bemutatja új hullámgépét (elektromágneses hosszrezgési)
Hőelektromos telep tervezésébe kezd, forgótekercses áramszabályozó
Gramme-gyűrűs áramfejlesztő
"Királyi tanácsos" címet kap

 

1869.

Javaslatot terjeszt elő új természettudományi épületek emelésére
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók fiumei, 14. nagygyűlésén bemutatja villamdelejes keresztrezgési készülékét
Kondenzátoros telep tervezete

Mengyelejev periódusos rendszere

1870.

Terve: Lissajous-görbék vetítés útján való bemutatására

 

1871.

Gramme gyűrűs dinamója
Fizikai szertárak tanulmányozására Németországba utazik, meglátogatja Siemens gyárát

Óbudán gázszolgáltatás

1872.

Cső- villamszedős villamfeszítő, átfordulós kisütőkkel, sűrítőkkel

 

1872.

A Magyar Földrajzi Társulat tagja lesz
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók herkulesfürdői, 16. nagygyűlésén "Villamdelejes keresztrezgési készülék "c. előadását tartja (1873-ban megjelenik)
Doktori díszoklevelet kap (50 éve doktorált)

 

1873.

A Természettudományi Társulat örökítő tagjává választja

A bécsi világkiállításon csöves villamfeszítői (elektromos sűrítő telepek) haladási érmet nyernek (Siemens az ajánló)

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választja
A Természettudományi Társulat részére 100 Ft alapítványt tesz, örökítő tag lesz

 

1874.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók győri, 17. nagygyűlésén előadást tart az egymásra merőlegesen vagy párhuzamosan rezgő kéthangvillás készülékéről

Abbe-elmélete: a geometriai optikai törvények korlátozott érvényessége

1876.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók márama-rosszigeti, 19. nagygyűlésén hullámgépén készített rezgési képszalagokat mutat be (módosítja Fresnel tükörbeállítását-közel 90 fokhoz)
Rezgésinterferencia-készülék

Bell-féle telefon (hallgató), elektromágneses energiát alakít át hanggá
Kirchoff: áramlási törvények egyesítése

1877.

 

Boltzmann-állandó
Edison: fonográf

1878. máj. 11.

Nyugalomért folyamodik (okt. 19.-i hatállyal helyezik nyugdíjba)

Eötvös L. átveszi a kísérleti fizikai tanszék vezetését

Nyugalomban Győrött
1878-1895.
 

1878. okt. 25.

Győrbe költözik

 

1879.

III. osztályú vaskoronarendet kap
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók budapesti, 20. nagygyűlésén ismerteti csöves villamszedőjét, villamfeszítőjét

A Siemens-Halske gyár sikerei a motorral a dinamó révén

1880.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szombathelyi, 21. nagygyűlésén a természettudományi kutatásokat végzők kísérleteihez szükséges kellékekről szól

1880-as évek: Edison, Swan izzólámpái

1881.

 

Helmholtz: az anyag és az elektromosság atomos szerkezete
Első budapesti telefonközpont
Faure akkumulátorához oxigéntartalmú ólomvegyületekkel bevont ólomlemezeket használ

1882.

A prágai Carl Ferdinandus Universitat Repertóriumában bemutatja csöves villamszedőjét

az Electrical Power Company megkezdi az ólomakkumulátorok gyártását

1882.

 

Zipevnovszky-Déri-Bláthy: egyenáramú szinkron motor

1883.

Osztógépét a pannonhalmi főiskolának ajándékozza

Rock: edényes légsúlymérő elvén alapuló higanyos légszivattyú
Tesla sikerei többfázisú árammal

1884.

Palatin Gergely rendbehozza az osztógépet és rácsokat készít vele

Bláthy Ottó áramszabályozója
Csonka - féle motor

1885.

 

Bláthy-Déri-Zipernovszky: transzformátorszabadalom

1886.

A Természettudományi Társulat tiszteleti tagjává választja

Eötvös-törvény: felületi feszültség és a hőmérséklet változása közti összefüggés
Michelson: 90 fokos Fresnel-tükörpár
Goldstein: csősugarak

1888.

 

Hertz: elektromágneses hullámok
Eötvös L.: fejleszti Coulomb torziós ingáját
Tesla indukciós motorja

1889.

 

Nerst elektrolízis-elmélete

1890.

Részt vesz a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 25. jubileumi közgyűlésén Nagyváradon

első vidéki telefonközpont, Sopron

1891.

A Matehmatikai és Physikai Társulat első rendes tagjául választja

Lorentz: elektronelmélet
Elkészül az első Eötvös-inga

1893.

 

A Telefonhírmondó rendszeres adása

1894-95.

A bencés rend győri főgimnáziumának 100 Ft (200 korona) értékű kötvényt ad, a VII. - VIII. osztályos tanulók fizika tantárgyi pályadíjára ("Jedlik-alapítvány")

 

1895. dec. 13.

Meghal Győrött

Röntgen: X-sugarak

dec. 14.

Temetése

 

 

Utóélete

1897. máj. 9.

Eötvös Loránd akadémiai emlékbeszéde

 

1901.

Utcát neveznek el róla Győrött

 
1921. Jedlik Ányos nevét vette fel a győri bencés gimnázium cserkészcsapata  
1924. A győri bencés gimnáziumban Ferenczy Viktor kezdeményezésére megkezdi működését a "Jedlik Ányos mozgó" (mozi)  

1927.

 

Volta halálának 100. évfordulóján Comoban kiállítják Jedlik dinamóját

1935.

A győri belvárosi temetőből tetemeit áthelyezik a nádorvárosi temető rendi sírboltjába

 

1935-39.

A győri bencés gimnázium értesítőiben megjelenik Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos István élete és alkotásai c. könyve

 

1941.

A győri Gépipari Középiskola felveszi Jedlik Ányos nevét

 

1942.

Győr városa díszsírhelyet adományoz neki

 

1948.

Győr városának közgyűlése határozatban örökíti meg jelentőségét

 

1993.

 

Szímőn felavatják portrészobrát, kiállítás nyílik

1995.

A győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban megnyílik az állandó Jedlik - kiállítás

A győri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban megnyitják az iskolatörténeti és Jedlik Ányos-kiállítást.

 

2000. jan.11.

Emléktábla-avatás a Jedlik Ányos Gépipari és Inf. Középiskolában – megörökítendő, hogy az iskola 1941-ben vette fel Jedlik Ányos nevét

 

2000. szept.1.

Jedlik Ányos és Czuczor Gergely szobrának avatása Győrött a Széchenyi téren.

 


A táblázat összeállításához felhasználtam Mayer Farkas bencés tanár "Jedlik Ányos élete dátumokban" című kéziratát.

Köszönöm.

 

Baksa Péter

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagozat)

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

 

Tovább -->

 

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2018 szeptemberi indulás. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

kreta feher login

jedlikinfo

Következő események

Kedves Étkezők!

 

Beszedési időpontok:

Hónap Befizetés Pótbefizetés
március február 11. február 18.
áprilus március 11. március 18.

Befizetés ideje: 8:30-15:00 óráig

Kérem, hogy pontosan kiszámolt összeget hozzanak magukkal.

Minden további információ az étkezéssel kapcsolatban: 
http://www.gek.hu/index.php/elelmezes

Menza

A 2019-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2023-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2024-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2019. február 17. Vasárnap
Donát
A Nap kel 06:51-kor,
nyugszik 17:18-kor.
Holnap
Bernadett
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.